New Release

Sort By:  
Anh Hung Chanh Nghia (HDRemux)
Anh Hùng Chánh Nghĩa (HD Remux)
English Title:  A Fist Between Four Walls
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 28 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$21.50
Nguoi Cha Mau Muc (HDRemux)
Người Cha Mẫu Mực (HD Remux)
English Title:  Presumed Accidents 
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Doi Hanh Dong Liem Chinh 2016 (HDReumx)
Đội Hành Động Liêm Chính 2016 (HD Rmux)
English Title:  ICAC Investigators 2016
Item Description: Trọn bộ 03 DVDs-Retail gồm 5 tập.
 
Thể Loại: Hành Động do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 03 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$4.80
Ngu Y Cuoi Cung (HDRemux)

Ngự Y Cuối Cùng (HDRemux)

English Title:  The Last Healer In Forbidden
Item Description: Trọn bộ 07 DVD-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa Do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$9.50
Tinh Yeu Vuot The Ky (HD Remux)

Tình Yêu Vượt Thế Kỷ (HD Remux)

English Title: Love Through a Millennium
Item Description: Trọn bộ 11 DVD-Retail gồm 11 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
$17.00
Tham Cung Quy Phi 2 (HD Remux)

Thâm Cung Quý Phi 2 (HD Remux)

English Title: Beauty of War 2

Item Description: Trọn bộ 08 DVD-Retail gồm 30 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$13.99
Nguoi Vo Danh Da (HD Remux)
Người Vợ Đanh Đá (HD Remux)
English Title:  Lady Sour
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Anh Hung Xa Lo (Retail)

Anh Hùng Xa Lộ (Retail)

English Title: Mars

Item Description: Total 07 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection

$11.50
Chan Troi Uoc Mo 2 (HD Remux)
Chân Trời Ước Mơ 2 (HD Remux)
English Title: Come On, Cousin
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 29 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Thien Su Hay Ac Quy (HD Remux)
Thiên Sứ Hay Ác Quỷ (HD Remux)
English Title: Black Heart White Soul
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Thuong Truong Khoc Liet (HD Remux)
Thương Trường Khốc Liệt (HD Remux)
English Title: Overachievers
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 29 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Tuong Lai Rong Mo (HD Remux)
Tương Lai Rộng Mở (HD Remux)
English Title: Tomorrow Is Another Day
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Sac Thai Cuoc Doi (HD Remux)
Sắc Thái Cuộc Đời (HD Remux)
English Title: Rear Mirror
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$6.50
Rao Can Tinh Yeu (HD Remux)
Rào Cản Tình Yêu (HD Remux)
English Title: Rear Mirror
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội doHong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Nu Tuong Bac Te (HD Remux)
Nữ Tướng Bắc Tề (HD Remux)
English Title:  Female Prime Minister
Item Description: Trọn bộ 15 DVDs-Retail gồm 45 tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$24.99
Han Son Tiem Long (HD Remux)
Hàn Sơn Tiềm Long (HD Remux)
English Title:  Ghost Dragon of Cold Mountain
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Quan Truong Hiem Hoc (HD Remux)
Quan Trường Hiểm Hóc (HD Remux)
English Title:  Noblesse Oblige
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 21 tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Than Linh Ho Menh (HD Remux)
Thần Linh Hộ Mệnh (HD Remux)
English Title:  My Spiritual Ex-Lover
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 15 tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$8.50
Gian Nan Duong Luat (HD Remux)
Gian Nan Đường Luật (HD Remux)
English Title:  Raising the Bar
Item Description: Trọn bộ 09 DVDs-Retail gồm 25 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$14.75
Hoa Khoi Canh Vien (HD Remux)
Hoa Khôi Cảnh Viên (HD Remux)
English Title:  Raising the Bar
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.50
Per Page      41 - 60 of 128