Lieu Trai Tap 2 (Retail)

$33.50
Qty:

Liêu Trai Tập 2 (Retail)

English Title: Dark Tales II

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Truyền Thuyết , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Trần Hào Dân, Lương Tiểu Băng, Lưu Tụng Hiền, Mạch Thường Thanh...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.